Copyright/ auteursrecht/Intellectuele eigendomsrechten - Op alle op deze site getoonde teksten en beelden behoudt de kunstenaar alle intellectuele eigendomsrechten. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan indien deze hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. - De door kunstenaar geleverde goederen mogen slechts gebruikt worden voor het overeengekomen doel, d.w.z. (decoratief) gebruik binnen huiselijke kring dan wel bedrijf of instelling. - Voor elke in strijd hiermee verrichte handeling is de overtreder een boete verschuldigd onverminderd het recht van kunstenaar aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. (zie hiervoor ook de 'Auteurswet 1912' of internationaal bij 'Universal Copyright, the 1952 Convention')